Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Panel-X

Artikel 1 Algemeen

 1. Onder “verkoper” wordt verstaan Panel-x, KvK 91532221 en alle hiermee gelieerde (rechts-) personen/of ondernemingen, als mede haar rechtsopvolgers.
 2. Onder “koper” wordt verstaan iedere (rechts)persoon, die met de verkoper een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Onder “goederen”/”het geleverde” wordt verstaan vloer- hout-, plaat- en bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord als mede diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van, alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en/of diensten van welke aard ook van verkoper.
 2. Afwijking van deze voorwaarden kan uitsluitend indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.
 3. Indien blijkt dat één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet en/of de redelijkheid en billijkheid blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van prijzen als het tijdstip van levering van de goederen, ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Prijsaanbiedingen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen of leges van overheidswegen.
 3. Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/offerte en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan doordat omzetbelasting, leges, grondstofkosten of de kosten van verpakkingsmaterialen zijn gestegen.
 4. Gegevens vermeld in de door verkoper verstrekte afbeeldingen, stalen, kleurenwaaiers, catalogi, technische tekeningen, adviezen en anderszins verstrekte aanvullende informatie binden verkoper niet en dienen slechts ter indicatie.
 5. Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij offertes en/of orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk.
 6. Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarden dat de prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de (koop)overeenkomst geldende kostenfactoren zoals o.a.: uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen en belastingen.
 7. Eventuele voor- ofwel nadelige verschillen ten tijde van afscheep en/of aankomst en/of aflevering komen ten gunste van dan wel ten laste van koper.
 8. Alle adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen worden door de verkoper naar beste vermogen verstrekt, doch geheel vrijblijvend, zonder dat hier enige aansprakelijkheid voor verkoper uit voortvloeit. Verkoper is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van goederen voor elke individuele toepassing door koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van goederen. Zelfs niet indien dit doel aan verkoper kenbaar is gemaakt
 9. Koper is verantwoordelijk voor de door hem opgegeven maten en hoeveelheden. Met betrekking tot de door koper opgegeven maten ter zake van te leveren houtproducten gelden afwijkingstoleranties tenzij dergelijke toleranties vooraf schriftelijk zijn uitgesloten.

Artikel 4 Totstandkoming

 1. Een bindende overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding met inbegrip van aanvaarding per e-mail, respectievelijk bevestiging van de opdracht door verkoper dan wel daadwerkelijke uitvoering gegeven aan de opdracht van koper.
 2. De opdrachtbevestiging wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van koper voor de daadwerkelijke levering, geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken, alsmede afspraken of toezeggingen door het personeel van verkoper, houden een nieuwe aanbieding in en binden verkoper slechts indien zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.
 4. Verkoper is gerechtigd alvorens verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven, van koper zekerheid te verlangen met betrekking tot het nakomen van zijn gehele betalingsverplichting.
 5. Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 5 Levering en risico

 1. Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van verkoper. De wijze van vervoer geschiedt naar keuze van verkoper.
 2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van koper.
 3. In afwijking van lid 1 van dit artikel komt het molestrisico steeds ten laste van koper.
 4. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet goede, zowel kwantitatief als kwalitatief, niet (tijdige) aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van koper.
 5. Bij levering franco is verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, c.q. het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. Koper is verplicht zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de plaats waar de goederen dienen te worden gelost. Koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft koper hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van koper.
 6. Indien een door verkoper geaccepteerde bestelling niet uitgeleverd kan worden doordat de leverancier van verkoper niet of niet meer kan leveren (om welke reden dan ook) kan verkoper koper een alternatief aanbieden. Indien koper met het aangeboden alternatief niet kan instemmen, heeft verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de ontbinding in te roepen van dat deel van de overeenkomst dan niet (meer) kan worden uitgevoerd. Verkoper is voor het niet, dan wel niet volledig, uitleveren van de bestelling niet aansprakelijk.

Artikel 6 Levertijden

 1. De levertijden worden in overleg bepaald, echter de door verkoper opgegeven leverdata en/of tijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering en scheppen uitdrukkelijk geen fatale termijn, tenzij deze expliciet schriftelijk is overeengekomen.
 2. In geval van vertraging van de levering doordat bedoelde omstandigheden zich wijzigen, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Verkoper zal koper tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, de ontvangst en/of betaling van goederen te weigeren, noch om schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft verkoper 3 maanden na bestelling recht op betaling.
 4. Wanneer 3 maanden na bestelling niet of slechts gedeeltelijk is afgeroepen, heeft verkoper, behoudens het geval een fatale termijn is overeengekomen, het recht koper schriftelijk te sommeren alsnog binnen 3 maanden de volledige bestelling af te roepen.
 5. Verkoper is gerechtigd opslagkosten te berekenen zolang de materialen op afroep niet volledig zijn geleverd aan koper.
 6. Verkoper is gerechtigd in delen te leveren. Verkoper zal in dat geval steeds per deellevering de leveringstermijnen opgeven.

Artikel 7 Retourleveringen

 1. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd. Indien de goederen geretourneerd kunnen worden, worden hiervoor kosten in rekening gebracht welke op te vragen zijn bij verkoper.
 2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 8 Betalingen

 1. Bij een eerste bestelling behoudt Panel-x het recht op een vooruitbetaling van 50 % van de waarde van de te leveren goederen. Voor een koper met een KvK-nummer bestaat er onder voorwaarden ook de mogelijkheid voor “aankoop op rekening”. Voor “een aankoop op rekening” is koper verplicht om een aanvraag formulier in te vullen met daarin de noodzakelijke gegevens voor een kredietwaardigheidscheck. Vervolgens kan verkoper de kredietwaardigheid van koper controleren middels een externe kredietwaardigheidscheck om verkoper te beschermen tegen mogelijke wanbetaling. Indien verkoper op basis van het externe kredietwaardigheidsrapport een positieve kredietscore vaststelt kan koper bestellingen op rekening doen mits koper vooraf akkoord gaat met de door verkoper gestelde betalingscondities en deze algemene voorwaarden. Koper kan aan een afgegeven positieve kredietwaardigheidsscore geen rechten ontlenen. Verkoper kan te allen tijde de gestelde kredietwaardigheidscriteria en betalingsvoorwaarden eenzijdig wijzigen en besluiten hieromtrent herroepen.
 2. Betalingen worden altijd voldaan via bankoverschrijving zoals opgenomen in de overeenkomst, indien niets is afgesproken geldt een betaaltermijn van 14 dagen. De betaaltermijn is een fatale termijn, bij verstrijken waarvan koper in verzuim is.
 3. Bij grotere bestellingen factureert Panel-X vof 50% van de waarde van de te leveren goederen bij totstandkoming van de overeenkomst. Deze dient voor levering betaald te worden, de resterende 50% dient te worden voldaan bij levering van de goederen.
 4. Alle aan koper in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Het is koper niet toegestaan betalingen van facturen op te schorten.
 5. Indien koper m.b.t. (een deel) van zijn betalingen in gebreke is, wordt het geheel van het aan verkoper verschuldigde, vervallen en niet-vervallen, terstond opeisbaar.
 6. Bij niet tijdige betaling conform art.8.2 is koper aan verkoper een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % van het factuurbedrag per maand dat koper met betaling in verzuim is, waarbij een deel van de maand als een hele maand wordt gerekend, ingaande op de eerste dag na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.
 7. Indien verkoper door het verzuim van koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van €500,00.
 8. Door koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die koper er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 9. Indien koper met de betaling jegens verkoper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied terwijl, indien anders was overeengekomen, over de verdere levering vooruit betaling kan worden geëist.
 10. Het is verkoper toegestaan om zowel de eigen vordering als die van een aan haar gelieerde onderneming te verrekenen met koper en/of met de aan koper gelieerde ondernemingen.

Artikel 9 Controle en reclame

 1. De hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet terstond na ontvangst en vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.
 2. Koper dient het geleverde binnen 48 uur na levering op zichtbare gebreken te controleren. Van koper wordt verwacht dat in het kader van deze controle zorgvuldig wordt omgegaan met het verpakkingsmateriaal en/of oppervlakte beschermingsfolies van het geleverde. Reclames op grond van zichtbare gebreken vervallen indien koper het gebrek niet 48 uur na ontvangst van de goederen aan verkoper schriftelijk heeft gemeld.
 3. Alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder leden 1 en 2 dienen binnen 3 dagen nadat koper een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van aard en de grond van de klachten, bij verkoper te worden gemeld. Na deze termijn kan de koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.
 4. Geen reclames worden geaccepteerd op goederen, welke aangebroken zijn dan wel geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of bewerkt.
 5. Koper dient eventuele fouten in de factuur binnen 5 werkdagen na ontvangst aan verkoper te hebben gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de factuur juist geacht.
 6. Reclames geven koper geen recht om ontbinding van de overeenkomt te vorderen of om zijn betaling geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten dan wel uit te stellen, terwijl verrekening nadrukkelijk wordt uitgesloten.

Artikel 10 Kwaliteit

 1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd. Afwijkingen in de afmetingen en/of aantal per handelseenheid worden conform de normen in de branche toegestaan. De afwijkingsnormen van de producent en/of leverancier worden als normaal beschouwd.
 2. Voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances, welke ter beoordeling van verkoper zijn, accepteert verkoper geen aansprakelijkheid. Koper kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren.
 3. Eventuele garanties van de leverancier/fabrikant zullen integraal worden doorgegeven aan koper; de aanspraken van koper vinden hierin tevens hun begrenzing.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze schade het gevolg is van haar grove schuld of opzet.
 2. Voor indirecte schade, waaronder begrepen winstderving en zogenaamde gevolgschade, waaronder stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders en dergelijke, welke als direct of indirect gevolg van gebreken voor koper en/of derden ontstaan, is verkoper in geen geval aansprakelijk.
 3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan specifieke materialen, onderdelen en constructies die, eventueel in afwijking van de geldende voorschriften, door of namens koper uitdrukkelijk worden voorgeschreven dan wel door koper ter beschikking worden gesteld. Verkoper is eveneens nimmer aansprakelijk voor afwijkingen in de door koper verstrekte gegevens betreffende aantallen en afmetingen.
 4. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor aanspraken tot schadevergoeding van derden op welke grondslag dan ook. Koper vrijwaart verkoper van alle (succesvolle) aanspraken van derden tot schadevergoeding ter zake van door verkoper geleverde goederen, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
 5. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde materialen door koper c.q. door derden.
 6. Voor zover het door koper niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat verkoper jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht koper zich hierbij verkoper voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
 7. De termijn waarbinnen verkoper tot vergoeding van schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van 14 dagen nadat het schade brengende feit zich heeft voorgedaan. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van 12 maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt.
 8. Indien en voor zover er sprake is van een garantie van de leverancier/ fabrikant van de goederen, dan vervalt ieder recht op schadevergoeding zonder meer na het verstrijken van deze garantieperiode.
 9. In geval van aansprakelijkheid van verkoper is deze gemaximeerd tot de factuurwaarde van desbetreffende (deel-)levering exclusief B.T.W.
 10. Het beroep op voorgaande leden van dit artikel komt eenieder werkzaam bij verkoper toe, evenals de door verkoper eventueel ingeschakelde hulppersonen, als ware zij zelf partij bij de tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van verkoper, totdat alle vorderingen die verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen m.b.t. de geleverde en/of te leveren zaken en/of diensten, alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door koper en vereffening van rekening-courantsaldi, met inbegrip van rente en kosten, genoemd in art. 3:92, lid 2 BW, volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de zaken niet op koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 3. Verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij koper aanwezig zijn terug te nemen indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Koper zal verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en /of gebouwen ter inspectie van de zeken en/of uitoefening van de rechten van verkoper.
 4. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van zijn eigendomsrechten door verkoper zijn voor rekening van koper.

Artikel 13 Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 2. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomt en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen, waaronder maar niet uitsluitend bedrijfsstoringen bij en wanprestaties van toeleveranciers, bemiddelaars, vervoerders, afladers en andere derden die betrokken zijn bij de levering van goederen aan verkoper. Niet, niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering door verkoper als gevolg van brand, waterschade, milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, vertraging (her)levering toeleverancier, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van verkoper, of diens toeleveranciers, gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, in- en uitvoeringsbeperkingen dan wel sluiting van ’s lands grenzen.

Artikel 14 Ontbinding en annulering

 1. Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-) verplichting voortvloeiende uit enige met verkoper gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, onder-curatele stelling of liquidatie van de onderneming van koper, is verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding, een en ander onverminderd het gestelde in art.8. De over en weer bestaande vorderingen worden hiermee direct opeisbaar.
 2. Gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot verkoper richt, dient koper verkoper te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke te stellen en verkoper een redelijke termijn te geven om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
 3. Indien verkoper instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan de zijde van verkoper, worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Verkoper heeft steeds eerst recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door verkoper verrichte prestaties en heeft verkoper onverkort recht op betaling van de reeds door verkoper verrichte prestaties.
 4. Verkoper is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien koper verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. In die gevallen is elke vordering die verkoper op koper heeft direct volledig opeisbaar.

Artikel 15 Bewerken van goederen

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor beschadigingen of andere waardeverminderingen aan de goederen die door koper veroorzaakt zijn.
 2. Koper is gehouden de zaken binnen 7 dagen na gereed melding af te nemen. Bij gebreke daarvan heeft verkoper recht op vergoeding van de door late levering geleden schade.

Artikel 16 Privacy

 1. Alle gegevens die koper aan verkoper verstrekt worden door verkoper zo lang als nodig is en wettelijk is toegestaan bewaard.
 2. Indien dat nodig is voor verkoper, dan kan verkoper bepaalde gegevens verstrekken aan een of meerdere van haar partners die betrokken zijn bij verkoper. Verkoper is in dat geval contractueel met deze partners overeengekomen dat zij de gegevens alleen mogen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt (verkoop producten) en dat zij de gegevens geheim dienen te houden. De wijze waarop verkoper persoonsgegevens verwerkt, staat beschreven in de privacyverklaring van verkoper. De meest actuele versie van de privacyverklaring staat op de website van verkoper en maakt onderdeel uit van deze voorwaarden.

Artikel 17 Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Maastricht, tenzij verkoper het geschil aanhangig maakt bij een andere volgens de competentieregels bevoegde rechtbank.